Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor evenement Financiële Reset.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een lezing is gesloten.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de lezing
 3. Lezing: lezing, cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomstmet als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Sprekershuys B.V.’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen,(rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging lezing

 1. Inschrijving voor de door ‘Sprekershuys B.V.’ te verzorgen lezingen kan door de opdrachtgever plaatsvinden door het online aanmelden voor de lezing. Uitsluitend in directe overeenstemming met één van de medewerkers van ‘Sprekershuys B.V.’ kan inschrijving plaatsvinden door middel van telefonische aanmelding of door aanmelding per email/elektronische post.
 2. ‘Sprekershuys B.V.’ bevestigt een inschrijving die is gedaan per e-mail/elektronische post. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs

Artikel 4. Prijzen van de lezing

 1. Bij inschrijving (via digitale aanmelding, dan wel via telefonische aanmelding of via aanmelding per e-mail/elektronische post) gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding zijn vermeld op www.definancielereset.nl.
 2. Indien deelnemer een korting aangeboden heeft gekregen, geldt de prijs zoals die is aangegeven op desbetreffende aanbieding.
 3. Bij digitale aanmelding voor een lezing op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 4. Als op een lezing BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. De betaling vindt plaats middels een iDEAL overboeking en is onderdeel van het online aanmelden via www.definancielereset.nl . Het toegangsbewijs wordt vervolgens per mail verstuurd.

Artikel 6. Verhindering van de deelnemer

Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de lezing, is vervanging door een andere

deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de lezing wordt aangemeld bij

‘Sprekershuys B.V.’.

Artikel 7. Annulering of verplaatsing door ‘Sprekershuys B.V.’

 1. ‘Sprekershuys B.V. behoudt zich het recht voor de deelnemer te verplaatsen tot uiterlijk drie (3) dagen voor de lezing m.u.v. overmacht (bijv. Onverwachtse afwezigheid spreker door ziekte of andersoortige belemmerende privé-omstandigheden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. De deelnemer is in dit geval verplicht om een andere datum deel te nemen aan eenzelfde lezing, zonder dat de mogelijkheid bestaat de overeenkomst te ontbinden. De reden dat ‘Sprekershuys B.V.’ het recht voor de deelnemer te verplaatsen behoudt, is om een goede samenstelling van de groep te krijgen.
 2. ‘Sprekershuys B.V.’ behoudt zich het recht voor de lezing te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de lezing m.u.v. overmacht (bijv. onverwachtse afwezigheid cursusleider door ziekte of andersoortige belemmerende privé-omstandigheden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt ‘Sprekershuys B.V.’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien dit niet mogelijk is, zal ‘Sprekershuys B.V.’ het door de opdrachtgever betaalde geld restitueren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. ’Sprekershuys B.V.’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een lezing van ‘Sprekershuys B.V.’ of de annulering van de overeenkomst door ‘Sprekershuys B.V.’, tenzij aan ‘Sprekershuys B.V.’opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ‘Sprekershuys B.V.’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de lezing en eventuele overige

stukken/producten met betrekking tot de lezing worden door ‘Sprekershuys B.V.’ voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Sprekershuys B.V.’ is de opdrachtgever niet

gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te

openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘Sprekershuys B.V.’ en overeenkomsten tussen ‘Sprekershuys B.V.’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.